POUCZENIE PRACOWNIKÓW W SPRAWIE KAS FISKALNYCH

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących pracownicy obsługujący kasy fiskalne powinni zostać pouczeni o zasadach rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego. Następnie powinni podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z tymi zasadami.

Informację o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby. Obowiązek przyjęcia podpisanego oświadczenia należy zrealizować przed rozpoczęciem korzystania z kasy rejestrującej przez obsługującego. Podpisane oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

Wzór oświadczenia.